0
Baileys (Flickr | prayitno | CC by)

Baileys (Flickr | pray­itno | CC by)

Likiery to wyso­ko­pro­cen­towe napoje alko­ho­lowe o inten­syw­nym smaku owoców, ziół czy przy­praw. Niektóre z nich pije się bez dodat­ków, więk­szość służy jednak do przy­go­to­wy­wa­nia drin­ków oraz innych napo­jów. Które likiery są naj­bar­dziej znane i z czym zazwy­czaj je mieszamy?

Znanym w Polsce likie­rem jest adwo­kat - w ory­gi­nale Advocaat. Trunek został wyna­le­ziony w Holandii, a następ­nie opa­ten­to­wany przez firmę Bols. W Polsce sprze­da­wany jest pod marką Adwokat. Podobny napój pro­du­ko­wany na bazie spi­ry­tusu domo­wym spo­so­bem bywa nazy­wany ajerkoniakiem.

Adwokat zazwy­czaj jest pity bez dodat­ków, z nie­wiel­kich kie­lisz­ków na nóżce, drob­nymi łykami.

Amaretto i Baileys

Kolejny popu­larny likier to ama­retto. Jest on przy­go­to­wy­wany na bazie mig­da­łów i pocho­dzi z Włoch. Najbardziej cha­rak­te­ry­styczne jest ama­retto DiSaronno, ale w Polsce można także kupić pro­dukty innych marek, znacz­nie tańsze od ory­gi­nal­nego wło­skiego wariantu.

Amaretto to pod­stawa drinka Godfather. Przygotowuje się go mie­sza­jąc ama­retto i whisky w pro­por­cjach 1:1. Innym znanym warian­tem jest Godmother czyli wódka z ama­retto. Niektórzy ludzie lubią mie­szać ama­retto z mle­kiem. Fani naprawdę słod­kich drin­ków powinni z kolei spró­bo­wać połą­cze­nia z colą.

Następna pro­po­zy­cja to Baileys. Likier ten przy­go­to­wy­wany jest na bazie whisky, śmie­tanki, wani­lii i kakao. Na rynku jest dostępny od 1974 r. Ten słodki trunek pity jest cza­sami bez dodat­ków, na lodzie, ze szklanki z gru­bego szkła. Najczęściej dodaje się go jednak po prostu do kawy, zamiast cukru, lub miesza z wódką (1:1).

Blue Curaçao i Campari

Dobrze znane wszyst­kim bywal­com knajp jest Blue Curaçao, czyli nie­bie­ski likier poma­rań­czowy. Początkowo bar­wiono go skład­ni­kiem pozy­ski­wa­nym ze skrzy­deł ważek żyją­cych w Indiach. Owady te przez to niemal wygi­nęły. Dziś sto­suje się bez­sma­kowy barw­nik syntetyczny.

Blue Curaçao to pod­stawa kul­to­wego drinka zna­nego jako Blue Kamikaze. Aby go spró­bo­wać nie trzeba wcale iść do knajpy. Można go przy­go­to­wać bez pro­blemu w domu.

Oprócz Blue Curaçao należy mieć wódkę i sok z cytryny lub limonki. Wszystko to wlać w pro­por­cjach 1:1:1 do sha­kera z lodem, wstrzą­snąć i rozlać do kieliszków.

Następnym likie­rem w naszym prze­glą­dzie jest zio­łowe Campari. Pisaliśmy już o tym trunku nie­dawno, dla­tego odsy­łamy do naszego wcze­śniej­szego arty­kułu. Inne zio­łowe likiery pite naj­czę­ściej bez dodat­ków to Jägermeister, Unicum i Becherovka.

Kahlúa i Sheridan's

Coraz więk­szą popu­lar­ność w Polsce zdo­bywa likier Kahlúa. Na Zachodzie swoją sławę zawdzię­cza głów­nie kul­to­wemu fil­mowi "Big Lebowski" z 1998 r. Kahlúa to likier kawowy pocho­dzący z Meksyku. Jest pod­stawą drin­ków Black Russian i White Russian.

Ten pierw­szy przy­go­to­wuje się mie­sza­jąc 50 ml wódki i 20 ml likieru kawo­wego w szklance z lodem. Biały Rosjanin to z kolei mie­szanka 50 ml wódki, 20 ml likieru i 30 ml śmie­tanki na lodzie. Kahlúa jest także skład­ni­kiem słyn­nego pło­ną­cego drinka B-52.

Inny likier kawowy to Sheridan's. Jest on sprze­da­wany w cha­rak­te­ry­stycz­nych, dwu­ko­mo­ro­wych butel­kach. Mniejsza jest wypeł­niona likie­rem śmie­tan­ko­wym, więk­sza likie­rem kawo­wym z irlandzką whisky. Oba skład­niki nalewa się jed­no­cze­śnie, a gotowy drink powi­nien skła­dać się z dwóch warstw.

Wśród pol­skich likie­rów warto wymie­nić mio­dowy Krupnik. Powstaje on z natu­ral­nego miodu, przy­praw i ziół. Obecnie pro­du­ko­wany jest przez Sobieskiego. Ceniony przede wszyst­kim w okre­sie zimo­wym, kiedy to podaje się go na gorąco z wrząt­kiem (np. 100 ml wrzątku, 50 ml Krupnika) i cytryną.

Napisz komentarz

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby odwiedzić naszą witrynę.

Potwierdź proszę swój wiek