Najpopularniejsze czyste wódki w Polsce

Opublikowano 18/04/2012 w kategorii Poradniki, Promocje, Wódka

0
Flickr/warrenski/CC by-sa

Flickr/warrenski/CC by-sa

Polacy piją coraz więcej piwa, wina i whisky. Wódka, a szcze­gól­nie wódka czysta, pozo­staje jednak naro­do­wym trun­kiem. Które marki są naj­po­pu­lar­niej­sze nad Wisłą i w któ­rych skle­pach Planeta można je kupić w supercenach?

Polacy wypi­jają ponad 200 mln litrów wódki rocz­nie wartej prawie 10 mld zło­tych. Ok. 80% wszyst­kich zaku­pów doty­czy wódek czy­stych, zwa­nych ina­czej bia­łymi. Prawie 90% wódki sprze­da­wa­nej w Polsce ma 40-proc. zawar­tość alko­holu. Dwie trze­cie wódki Polacy kupują w małych i śred­nich skle­pach (dane Nielsena).

Wyborowa i nie tylko

Najpopularniejsze wódki czyste w Polsce to Wyborowa, Żołąd­kowa Czysta De Luxe, Krupnik Czysty i Żubrówka Biała. Warto zwró­cić uwagę na cie­kawy feno­men - za wyjąt­kiem Wyborowej mamy do czy­nie­nia z trun­kami, które były już wcze­śniej obecne na pol­skim rynku jako wódki sma­kowe. Odmiany czyste poja­wiły się niedawno.

Wódka Wyborowa jest sprze­da­wana w cha­rak­te­ry­stycz­nych, pro­stych, wręcz suro­wych butel­kach. Producentem trunku jest firma Wyborowa SA, będąca czę­ścią kon­cernu Pernod Ricard. Ta wielka mię­dzy­na­ro­dowa firma wytwa­rza rów­nież m.in. wódkę Absolut, whisky Ballantine's czy słynne Malibu.

Wyborowa jest popu­larna nie tylko w Polsce. To jeden z naj­cen­niej­szych pol­skich pro­duk­tów eks­por­to­wych, ucho­dzący za gra­nicą za towar luk­su­sowy i sprze­da­wany często w dużo wyż­szych cenach niż u nas. Na szczę­ście nad Wisłą butelka 500 ml kosz­tuje ok. 20 zł. W nie­któ­rych skle­pach Planeta można ją kupić już za 19,69 zł.

Żołąd­kowa luksusowa

Druga znana wódka to Żołąd­kowa Czysta De Luxe. Wywodzi się ona z tra­dy­cyj­nej Żołąd­ko­wej Gorzkiej, pro­du­ko­wa­nej przez grupę Stock, a kon­kret­niej przez lubel­ski Polmos. Czysta De Luxe jest obecna na naszym rynku od raptem kilku lat. Mimo to stała się już jedną z naj­chęt­niej kupo­wa­nych wódek czy­stych w Polsce.

Półlitrową butelkę Żołąd­ko­wej Czystej De Luxe można kupić w sieci Planeta za ok. 17 zł. Wódka sprze­da­wana jest w kla­sycz­nej butelce z ety­kietą nawią­zu­jącą do tra­dy­cji lubel­skiego Polmosu oraz Żołąd­ko­wej Gorzkiej.

Krupnik Czysty to pro­dukt firmy Belvedere, sprze­da­ją­cej także wódki Sobieski, Danzka czy Polonaise. Nazwa trunku wywo­dzi się z mio­do­wego likieru Krupnik, dostęp­nego od dawna na pol­skim rynku, chwa­lą­cego się tra­dy­cjami się­ga­ją­cymi średnio­wie­cza. Wódka sprze­da­wana jest w pro­stej, ele­ganc­kiej butelce.

Krupnik Czysty należy do wódek nie­dro­gich. Można go kupić w nie­któ­rych skle­pach Planeta za ok. 16-17 zł.

Bizon na biało

Ostatni czło­nek "wiel­kiej czwórki" to Żubrówka Biała - czysta wódka roku 2011 w piątej edycji Degustacji Wódek Czystych. Producentem Żubrówki Białej jest firma CEDC, która posiada rów­nież takie marki jak Bols, Soplica czy Absolwent. Wódka wywo­dzi się od tra­dy­cyj­nej Żubrówki - wódki sma­ko­wej na trawie żubrowej.

Żubrówka Biała 500 ml kosz­tuje w wybra­nych skle­pach Planeta ok. 18 zł.

Oczywiście marek wódek czy­stych jest w Polsce dużo więcej. Na pewno warto zwró­cić uwagę na wymie­nione już wcze­śniej: Absolwent, Soplica, Bols czy Sobieski. Do tego docho­dzą droż­sze pro­dukty impor­to­wane, takie jak Absolut, Smirnoff i Finlandia. Tutaj za butelkę 500 ml trzeba zapła­cić ponad 30 zł.

Napisz komentarz

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby odwiedzić naszą witrynę.

Potwierdź proszę swój wiek