0
Butelki sake (Flickr | avhell | CC by-sa)

Butelki sake (Flickr | avhell | CC by-sa)

Sake to bez wąt­pie­nia jeden z naj­bar­dziej nie­ty­po­wych alko­holi na świecie. Bywa nazy­wany japoń­ską wódką. Trunek ten ma jednak raptem 14-20% alko­holu, co stawia go obok wina. Sposób pro­duk­cji przy­po­mina z kolei euro­pej­skie piwo. Czym tak naprawdę jest sake i jak ją pić?

Zacznijmy od tego, że tak chęt­nie uży­wane przez Europejczyków słowo sake w języku japoń­skim ozna­cza po prostu jaki­kol­wiek napój alko­ho­lowy. W Kraju Kwitnącej Wiśni to, co my nazy­wamy sake, okre­śla się słowem nihon­shu, co w dosłow­nym tłu­ma­cze­niu ozna­cza "japoń­ski alkohol".

Sake wytwa­rza się w pro­ce­sie fer­men­ta­cji ryżu do któ­rego dodano wcze­śniej pleśń Aspergillus oryzae. Wbrew pozo­rom tra­dy­cja pro­duk­cji tego trunku wcale nie jest taka stara - przy­naj­mniej w porów­na­niu do bli­skow­schod­nich tra­dy­cji pro­duk­cji piwa (9500 p.n.e.) oraz histo­rii Imperium Japońskiego.

Sake powstała naj­praw­do­po­dob­niej dopiero w VIII w. n.e. Wbrew pozo­rom napój ten wytwa­rza się w Japonii nie tylko z ryżu, ale rów­nież, w nie­któ­rych regio­nach, z trzciny cukro­wej czy bata­tów (słod­kich ziem­nia­ków). Sake dzielą się na wytrawne (kara­ku­chi) i słod­kie (ama­ku­chi). Ocenie pod­lega także kwasowość.

Typowa sake jest bez­barwna lub w kolo­rze lekko słom­ko­wym. Można jednak także kupić odmiany mętne, tzw. nigo­ri­zake, które da się porów­nać do naszych nie­fil­tro­wa­nych piw.

Jak pić sake?

Pierwszym kro­kiem po zaku­pie japoń­skiego trunku jest wypo­sa­że­nie się w zestaw do picia sake. W jego skład wcho­dzi przede wszyst­kim nie­wielki dzba­nek zwany tok­kuri (inny rodzaj okre­śla się jako kata­ku­chi). Do tego docho­dzi kilka rodza­jów naczyń, z któ­rych sake może być pita:

  • saka­zuki (pła­skie naczy­nie przy­po­mi­na­jące spodek do filiżanki),
  • ochoko (prosty, cylin­dryczny kubek o nie­wiel­kich rozmiarach),
  • masu (pro­sto­kątne, wyko­nane z drewna pudełko).

Kolejny etap to dopro­wa­dze­nie sake do odpo­wied­niej tem­pe­ra­tury. W zależ­no­ści od rodzaju i infor­ma­cji na ety­kie­cie japoń­ski trunek może być pity schło­dzony, w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej lub pod­grzany. Ten ostatni wariant, okre­ślany jako nuru­kan (40 st. C.) lub atsu­kan (50 st. C.) jest szcze­gól­nie popu­larny w zimie.

Ceremoniał picia sake

Jeśli nie jesteś pewny w jaki sposób pić okre­ślony rodzaj sake, naj­bez­piecz­niej jest podać ją w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej. Duże zna­cze­nie ma rów­nież sposób nale­wa­nia. Zaczynamy od osób cie­szą­cych się naj­więk­szym sza­cun­kiem, naj­wyż­szych rangą lub naj­star­szych. Oczywiście w gronie zna­jo­mych takie kon­we­nanse nie obowiązują.

Ważne jest to, że nie nale­wamy sake do wła­snego naczy­nia. Zgodnie z japoń­ską tra­dy­cją to goście mają obo­wią­zek dbać o to, aby kubek gospo­da­rza był zawsze pełen. Tokkuri trzy­mamy obiema rękami. Wyjątek: kiedy nale­wamy sake komuś o niż­szej randze (np. pod­wład­nemu czy osobie dużo młodszej).

Naczynia do picia sake (Flickr | digitizedchaos | CC by)

Naczynia do picia sake (Flickr | digi­ti­zed­chaos | CC by)

Podczas nale­wa­nia obsłu­gi­wana osoba powinna mieć kubek w rękach - nie może on stać na stole. Kubek trzy­mamy obiema rękami - jedna dłoń służy za pod­stawkę, druga dodat­kowo trzyma naczy­nie. Jeśli osoba nale­wa­jąca ma niższą rangę niż my trzy­mamy kubek jedną ręką.

Ostatni krok to wypo­wie­dze­nie słowa kanpai (na zdro­wie) i deli­katne stuk­nię­cie się kub­kami. Jeśli sytu­acja jest for­malna osoba o niż­szej randze powinna zadbać o to, aby brzeg jej naczy­nia pod­czas stuk­nię­cia był nieco niżej niż brzeg naczy­nia kogoś star­szego, prze­ło­żo­nego itp. Podczas picia można rów­nież odro­binę odwró­cić się od takiej osoby.

Sake pijemy jak wino, nie­wiel­kimi łykami. Ze względu na sto­sun­kowo małą pojem­ność kubków poje­dyn­cza porcja star­cza zazwy­czaj na kilka łyków. Pojemność bute­lek dzieli się przez 180 ml. Najpopularniejszy wariant to 720 ml. Butelka powinna zostać opróż­niona w ciągu 2-3 godzin od otwarcia.

Napisz komentarz

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby odwiedzić naszą witrynę.

Potwierdź proszę swój wiek