Z naszego bloga:


Otwarcie kolejnego sklepu sieci Planeta


W ubie­głym mie­siącu miało miejsce otwarcie kolejnego sklepu naszej sieci w Krakowie na osiedlu Niepodległości. Jest to jedna z największych placówek naszej sieci, a zara­zem piękna wizy­tówka w dziel­nicy Nowa Huta. Czytaj dalej

Konkurs na najlepszy sklep Planeta rozstrzygnięty


Druga połowa 2014 r. upły­nęła w Planecie pod zna­kiem kon­kursu dla fran­czy­zo­bior­ców. Celem było wyty­po­wa­nie i nagro­dze­nie naj­lep­szych skle­pów nale­żą­cych do naszej sieci. Wygrała pla­cówka w Tarnowie. Czytaj dalej

Trendy rynku alkoholowego


Obecnie rynek alko­holu w Polsce zde­cy­do­wa­nie wyhamował. Brak jest spek­ta­ku­lar­nych wzro­stów sprze­daży, które można było obser­wo­wać w poprzed­nich latach. Nie ozna­cza to jednak, że kon­su­menci prze­stają inte­re­so­wać się alko­ho­lem czy też idąc dalej, nie kupują go. W 2013 roku w Polsce sprze­dano alko­hol za kwotę ponad 41 mld zło­tych, z czego nie­spełna połowę sta­no­wiło piwo a 30 pro­cent alko­hole mocne. Spadek sprze­daży notują wódki czyste oraz piwa mocne. Czytaj dalej

Planeta na Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza


W dniach 28-29 marca 2015 r. na par­kingu przy dworcu kole­jo­wym w Wieliczce odbył się IX Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Na orga­ni­zo­wa­nej corocz­nie impre­zie poja­wił się sygno­wany naszym logo samochód. Czytaj dalej

Sieć Planeta otwiera własną hurtownię alkoholi i napojów


Pod koniec listo­pada 2014 r. ruszyła naj­now­sza ini­cja­tywa sieci Planeta. Mowa o hur­towni alko­holi i napo­jów Gerst, której zada­niem ma być zarówno zaopa­try­wa­nie skle­pów naszej sieci, jak i innych pod­mio­tów handlowych. Czytaj dalej

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby odwiedzić naszą witrynę.

Potwierdź proszę swój wiek