Z naszego bloga:


Idą święta!!!


Idą święta!!!Czytaj dalej

Kolejny sklep Planety już otwarty!!!


Miło poin­for­mo­wać o kolej­nym otwar­ciu sklepu w naszej sieci.Czytaj dalej

Piąte Urodziny sklepu przy placu Wolnica w Krakowie


Miniony week­end możemy zali­czyć do uda­nych nie tylko ze względu na panu­jącą letnią aurę czy też waka­cyjny nastrój. W ten week­end gości­li­śmy w skle­pie przy placu Wolnica w Krakowie, u Pana Krzysztofa, który obcho­dził swoje piąte uro­dziny sklepu. Pan Krzysztof na tą oko­licz­ność dla swoich Klientów przy­go­to­wał atrak­cyjną ofertę pro­mo­cyjną ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów. Czytaj dalej

SUPRISE!!!


Już wkrótce, nie­ba­wem, za chwil parę...
Kolejna PLANETA!!!Czytaj dalej

Otwarcie kolejnego sklepu sieci Planeta


W ubie­głym mie­siącu miało miej­sce otwar­cie kolej­nego sklepu naszej sieci w Krakowie na osie­dlu Niepodległości. Jest to jedna z naj­więk­szych pla­có­wek naszej sieci, a zara­zem piękna wizy­tówka w dziel­nicy Nowa Huta.Czytaj dalej

Rozmowa z Wiesławem Krawcem, właścicielem sklepu Planeta w Tarnowie


W kwiet­niu pisa­li­śmy w naszym blogu o roz­strzy­gnię­ciu kon­kursu na naj­lep­szy sklep Planeta. Rywalizację wygrał Wiesław Krawiec z Tarnowa. W poniż­szym wywia­dzie opo­wiada o tym, jak sku­tecz­nie pro­wa­dzić biznes i na co zwra­cać uwagę.Czytaj dalej

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby odwiedzić naszą witrynę.

Potwierdź proszę swój wiek